รายงานการเงินประจำเดือน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

คำชี้แจง

1.ให้โรงเรียนจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เข 3 ภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้นเดือน

2.รายงานการเงินประจำเดือน ประกอบด้วย

2.1 แนบรายงานการเงินประจำเดือนคงเหลือประจำวัน ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

2.2 แนบสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี