บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน

นางจีราวรรณ คำเกษ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน

คู่มือการปฏิบัติงาน