บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน

นางจีราวรรณ คำเกษ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือการปฏิบัติงาน