ผู้บริหารกลุ่ม

นางจีราวรรณ คำเกษ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

ระบบรายงานออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์