ผู้บริหารกลุ่ม

นางจีราวรรณ คำเกษ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน

ระบบรายงานออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง