ระบบรายงานการเงินประจำเดือน
ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3

คำชี้แจง
1.ให้โรงเรียนจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เข 3 ภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้นเดือน
2.รายงานการเงินประจำเดือน ประกอบด้วย
2.1 แนบรายงานการเงินประจำเดือนคงเหลือประจำวัน ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน
2.2 แนบสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี

เลือก ปี พ.ศ สำหรับรายงาน

ปี.พ.ศ. 2567

รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567
รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2567
รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567
รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567
รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567
รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567
รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2567
รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2567