ระบบรายงานการเงินประจำเดือน
ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3

คำชี้แจง
1.ให้โรงเรียนจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เข 3 ภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้นเดือน
2.รายงานการเงินประจำเดือน ประกอบด้วย
2.1 แนบรายงานการเงินประจำเดือนคงเหลือประจำวัน ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน
2.2 แนบสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี

เลือก ปี พ.ศ สำหรับรายงาน

ปี พ.ศ.2566

รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566
รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566
รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566
รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2566