ระบบรายงานการเงินประจำเดือน
ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3

คำชี้แจง
1.ให้โรงเรียนจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เข 3 ภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้นเดือน
2.รายงานการเงินประจำเดือน ประกอบด้วย
2.1 แนบรายงานการเงินประจำเดือนคงเหลือประจำวัน ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน
2.2 แนบสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี

เลือก ปี พ.ศ สำหรับรายงาน